روش آزمون اندازه‌گیری مقدار رزین موجود در منسوجات تهیه شده از الیاف شیشه آغشته شده با رزیم

1 ـ  هدف از تدوین این استاندارد, ارائه روشی جهت اندازه‌‏گیری رزین روان شده در منسوجات تهیه شده از الیاف شیشه آغشته شده با رزین جهت مصارف هوا ـ فضا می‌‏باشد .
2 ـ  این استاندارد مسائل مربوط به سلامت و ایمنی را دربرنمی‌‏گیرد و بایستی استفاده‏كنندگان از این استاندارد احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.