روش آزمون اندازه‌گیری میزان مواد فرار در منسوجات تهیه شده از الیاف شیشه آغشته شده به رزین

1 ـ 1 ـ هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی جهت اندازه‌‏گیری درصد مواد فرار در منسوجات تهیه شده از الیاف شیشه آغشته شده به رزین جهت مصارف هوا ـ فضا می‌‏باشد.
1 ـ 2 ـ این استاندارد مسائل مربوط به سلامت و ایمنی را در برنمی‌‏گیرد و بایستی استفاده كنندگان از این استاندارد احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.