نساجی ـ الیاف پلی پروپیلن غیر یکسره مورد مصرف در کفپوشهای نمدی ـ ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های الیاف پلی پروپیلن غیر یكسره مورد مصرف در كفپوش‌های نمدی می‌باشد.
این استاندارد در مورد الیافی قابل اجرا است كه عدل بندی شده و آماده عرضه به بازار باشد.