ویژگیهای الیاف آنقوره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون, نمونه برداری و بسته بندی الیاف آنقوره می‌باشد.
این استاندارد ویژگی‌های الیاف خرگوش معمولی رادربرنمی‌گیرد.