ویژگیهای الیاف بزموئی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‏‌ها, روش‌های آزمون و نمونه برداری و نحوه بسته بندی موی بز موئی می‌‏باشد و مشخصات تعیین شده در این استاندارد تنها شامل الیاف بزهای موئی بوده و سایر الیاف بز نظیر الیاف كشمیر و موهر را شامل نمی‏‌گردد.