تعیین سازگاری مواد رنگرزی بازیک برای الیاف اکریلیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش سازگاری یك ماده رنگرزی بازیك با مواد رنگرزی بازیك دیگر (زمانیكه این مواد رنگرزی به طور همزمان جهت رنگرزی الیاف اكریلیك بكار می‌روند) می‌باشد.