نساجی-الیاف اکریلیک مورد مصرف در فرش های ماشینی -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری الیاف اکریلیک غیر یکسره از نوع براق، نیمه مات یا مات و ... مورد مصرف در فرش های ماشینی می‌باشد.
این استاندارد در مورد اليافی که عدل بندی شده و آماده عرضه به بازار است، کاربرد دارد.