پارچه های روکش شده با پلاستیک -پارچه های روکش شده مورد مصرف در مبلمان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و ویژگی‌های پارچه‌های روکش شده با پلی وینیل کلراید مورد مصرف در مبلمان برای مصارف داخل ساختمان است که، پوششی یکنواخت از جنس پلیمر نرم پلی وینیل کلراید و یا کوپلیمری که جزء اصلی آن پلی وینیل کلراید است، بر روی پارچه حلقوی بافت قرار می‌گیرد. این پوشش ها به عنوان پوشش پلی وینیل کلراید محسوب می‌شوند.
در این استاندارد ویژگی دو نوع پارچه روکش شده با پلی وینیل کلراید ( نوع سبک و نوع سنگین) بیان می‌گردد.
این استاندارد برای پارچه های روکش شده با پلی وینیل کلراید که جهت بهبود کیفیت دارای یک لایه میکرونی از سایر پلیمرها می‌باشند نیز کاربرد دارد.