الیاف نساجی-تعیین برگشت الاستیک الیاف-روش آزمون(با استفاده از دستگاه مقاومت سنج)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری برگشت الاستیک انواع الیاف کوتاه و يكسره (به صورت تکالیف) با استفاده از دستگاه مقاومت سنج از نوع ازدیاد طول با سرعت ثابت می‌باشد.
در این روش عملیات مقدماتی خاصی نظیر عملیات مکانیکی یا غوطه ور کردن الیاف در آب جوش به منظور آزاد شدن از تنشهای داخلی استفاده نمی‌شود گرچه ممکن است در موارد خاصی عملیات فرق مورد نیاز باشد.