طناب-طناب های 3،4،8،12رشته ای از جنس الیاف پلی استر-ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و قواعد نشانه گذاری طناب‌های ۳ رشته ای مهار تابیده، ۴رشته‌ای تابیده اتصال، ۸ و ۱۲ رشته ای گیس باف از جنس الیاف پلی استر برای مصارف عمومی می‌باشد.