طناب-طناب های 3،4،8،12رشته ای از جنس الیاف پلی پروپیلن به صورت نوار

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و قواعد نشانه گذاری طناب های 3 رشته ای مهار تابیده، 4 رشته‌ای تابیده اتصال، 8 و 12 رشته‌ای گیس باف از جنس الیاف پلی پروپیلن برای مصارف عمومی می‌باشد.