طناب -طناب های 3،4رشته ای از جنس پلی اتیلن-ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های و قواعد نشانه گذاری طناب‌های ۳ و ۴ رشته‌ای از جنس پلی اتیلن برای مصارف خاص این طناب‌ها می‌باشد‌.