نساجی ـ نخ و الیاف ـ نخ پلی پروپیلن غیر یکسره مورد مصرف در فرش ماشینی ـ ویژگیها

هـدف ازتدویـن این اسـتانداردتعیین ویژگی‌ها، نمونه بـرداری، روش‌های آزمـون، بسته بندی و نشانه گذاری نخ پلی پروپیـلن از الیاف غیر یكسـره مورد مصـرف درخاب فرش‌های ماشینی می‌باشد.