پلاستیکها ـ تقویت شده با الیاف شیشه قواعد عمومی ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین موارد آزمون، روش‌های آزمون، موارد عمومی، شرایط عمومی آزمون و روش معمول بیان نتایج جهت پلاستیك های تقویت شده با الیاف شیشه ( GFRP ) و مواد قالب گیری متعلق به آن‌ها می‌باشد.