پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

این استاندارد سه روش آزمون را برای تعیین مقاومت در برابر جرخوردگی پارچه‌های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك معرفی می‌نماید.
این روش‌ها در مورد پارچه‌های روكش‌شده‌ای كه در آن‌ها جزء تشكیل دهنده زمینه عمود بر جهت جرخوردگی گسیخته می‌شوند كاربرد دارند.
یادآوری- پارچه‌های روكش شده‌ای كه در زمینه آن‌ها از پارچه‌های سوراخ‌دار یا مشبك استفاده می‌شود، از دامنه كاربرد این استاندارد خارج می‌باشند.از روش‌های الف‌-1، الف‌-2و ب نتایج یكسانی بدست نمی‌آید.