پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک تعیین مقاومت به جر خوردگی

این استاندارد، روش تعیین مقاومت به جرخوردگی پارچه، در اثر اعمال نیرویی مشخص به آزمونه‌ای كه بریدگی تعریف‌شده‌ای در آن ایجادگردیده است را توضیح می‌دهد.
این آزمون در موارد زیر قابل اجرا می‌باشد:
ـ آزمونه‌هایی كه در شرایط محیطی استاندارد آماده شده‌اند.
ـ آزمونه‌هایی كه تحت عملیاتی مانند غوطه‌ور شدن در آب قرارگرفته و برای آزمایش در حالت خیس آماده شده‌اند.نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصل‌شده از روش‌های
جرخوردگی با سرعت ثابت، یكسان نبوده و نبایستی با یكدیگر مقایسه شوند.