الیاف کربن ـ سیستم نامگذاری برای نخ های یکسره

هدف ازتدوین این استاندارد تعیین سیستم نامگذاری نخ های یكسره از جنس الیاف كربن می‌باشد كه ممكن است بعنوان مبناء برای ویژگی‌ها، مورد استفاده قرارگیرد.