الیاف کربن - اندازه گیری خواص کششی آزمونه های تک لیف - روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ، اندازه گیری خواص كششی آزمونه تك لیف كربن است.
این استاندارد برای تك لیف كربن جدا شده از نخ یكسره ،رشته‌های به هم تابیده، دسته الیاف1، الیاف كوتاه نخ‌های ریسیده شده، پارچه تار و پودی، نوار یا قیطان و پارچه‌های حلقوی بافت قابل استفاده است.