الیاف کربن ـ تعیین میزان آهار ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌های آزمون برای تعیین میزان آهار در نخ از جنس الیاف کربن می‌باشد، این استاندارد برای هر دو نوع الياف یکسره و الیاف کوتاه کاربرد دارد.