الیاف کربن ـ تعیین قطر و سطح مقطع عرضی الیاف یکسره ـ روش آزمون

هدف ازتدوین این استاندارد، تعیین4 روش آزمون برای اندازه گیری قطر و سطح مقطع عرضی الیاف كربن بصورت تك رشته می‌باشد.