نساجی – نخ و الیاف – نخ پلی استر پلی اتیلن ترفتالات، پلی بوتیلن ترفتالات و پلی تری متیلن ترفتالات

هـدف از تدوین این اسـتاندارد تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری نخ های BCF1 پلی استر پلی اتیلن ترفتالات،پلی بوتیلن ترفتالات و پلی تری متیلن ترفتالات2 موردمصرف در نخ خاب انواع كفپوش نساجی از قبیل موكت تافتینگ و فرش ماشینی می‌باشد.