الیاف کربن ـ اندازه گیری جرم مخصوص ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین سه روش آزمون جهت اندازه گیری جرم مخصوص نخ كربن بدون آهار است:
روش الف : روش جابجایی مایع
روش ب : روش غوطه وری
روش ج : روش ستون مدرج جرم مخصوص
روش ج بعنوان روش مرجع می‌باشد.