الیاف کربن ـ اندازه گیری خواص کششی نخ آغشته به رزین ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین استحکام (مقاومت) کششی، مدول الاستیسیته کششی و کرنش (ازدیاد طول) در حداکثر نیرو در نمونه نخ آغشته به رزین می‌باشد. این استاندارد درباره نخ‌های از جنس الیاف کربن (نخ های تهیه شده از الیاف یکسره و کوتاه) مورد استفاده در تقویت مواد ترکیبی (کامپوزیتی) کاربرد دارد.