پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی مقاومت به بی‌رنگ شدن پارچه های روكش شده در مقابل گوگرد یا تركیبات آن و روش‌هایی جهت ارزیابی لكه گذاری ایجاد شده توسط سولفور آزاد در پلیمر روكش پارچه‌های روكش شده در مقابل اجزاء شامل مس و نقره می‌باشد .