پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین سه روش جهت ارزیابی مقاومت پارچه‌های روكش شده به آسیب دیدگی بوجود آمده در اثر تكرار خمش می‌باشد .