پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقاومت پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک تحت تأثیر دمای پایین، زمانی که در دمای مشخص و در طی زمان معین در معرض خمیدگی قرار می‌گیرند، می‌باشد.
این روش برای پارچه‌های روكش شده با ضخامت حداكثر2/ 2 میلی متر کاربرد دارد. برای پارچه‌های روكش شده با ضخامت بیشتر از آن باید اصلاحاتی در دستگاه مورد استفاده صورت پذیرد.