پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش مجزا جهت اندازه گيری مقاومت سایشي تر و خشك می باشد.
این روش‌ها برای سطح روکش شده با سطوح پارچه های روكش شده کاربرد دارد.
اگر تعیین مقاومت سایشي سطح روکش نشده پارچه‌هاي روکش شده مورد نظر باشد طبق استاندارد ملی ایران 2-1521 عمل نمائید.