پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقاومت به ترکیدگی پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک با استفاده از یکی از دو نوع دستگاه های ترکیدگی با دیافراگم از نوع A يا B می‌باشد.
هر دو نوع دستگاه توسط فشار هیدرولیک کار می‌کنند. دستگاه آزمون نوع A برای کالاهایی که مقاومت به ترکیدگی آنها در دامنه ۳۵۰kPa تا ۵۵۰۰kPa و دستگاه آزمون نوع B برای کالاهایی که مقاومت به ترکیدگی آن‌ها در دامنه ۷۰kPa تا ۱۴۰۰kPa می‌باشد، کاربرد دارد