پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقاومت پارچه‌های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك در برابر نفوذ آب (فشار هیدروستاتیك) می‌باشد.
در این روش آزمونه طی مدت زمان ثابت، تحت فشار هیدروستاتیكی مشخصی قرار می‌گیرد و نتایج آزمون بصورت رد یا قبول اعلام می‌گردد. شكل ظاهری آزمونه به دو صورت دایره یا مربع می‌باشد.