پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های اندازه گیری ثبات رنگ پارچه های روكش شده در برابر مالش خشك و مرطوب و ثبات رنگ چاپ پارچه های روكش شده دارای نواحی چاپ شده بر روی روكش پلیمر، در برابر مالش می‌باشد.