پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی مقاومت پارچه‌های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك در برابر چسبندگی ذاتی به یكدیگر می‌باشد.
این روش برای اكثر موارد مورد قبول است. چنانچه شرایطی غیر از آنچه معین شده است، مورد استفاده قرار گیرد، حتی در صورت قبول طرفین باید در گزارش آزمون ذكر شود.