پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری ثبات ابعاد پارچه روكش شده با لاستیك یا پلاستیك پس از غوطه وری در آب سرد می‌باشد.