پارچه‌های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد ، اندازه گیری تغییرات ابعاد پارچه‌های روكش شده با لاستیك یا پلاستیك در اثر آسودگی مكانیكی تحت كشش صفر در شرایط محیطی استاندارد می‌باشد.