ژئوتکستایل ها و محصولات وابسته

هدف از تدوین این استاندارد تعیین آزمون های شاخص برای اندازه گیری مقاومت ساختار داخلی اتصالات ژئوکامپوزیت ها و ژئوسینتتیکهای حائل رسی می‌باشد.