پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

۱ - هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری قابلیت خمش برخی پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک می باشد.
۲ - این روش در موارد زیر کاربرد دارد:
الف) پارچه های روکش شده‌ای که عملیات تکمیلی روی آن‌ها انجام نشده است.
ب) پارچه های روکش شده ای که عملیات تکمیلی روی آن‌ها انجام شده است .
۳ - این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:
الف) در مورد پارچه های روکش شده ای که وقتی به قطعات کوچکتر بریده می‌شوند بصورت لوله ای یا مارپیچی می‌شوند.
ب) در مورد پارچه های روکش شده ای که بسیار صلب می‌باشند و نمی توانند حلقه ایجاد نمایند.