پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری در صد ازدیاد طول و نیز تعیین مانایی کششی در پارچه های روکش شده می‌باشد‌.