کالاهای نساجی از جنس شیشه -الیاف غیریکسره و یکسره

هدف از تدوین این استاندارد تعیین میانگین قطر الياف غیریکسره و یکسره (میانگین قطر حقیقی) در کالاهای نساجی از جنس شیشه به روش‌های برش طولی و عرضی می‌باشد.
این قطرنباید باقطر اسمی مورد استفاده در نامگذاری نخ و کالای تهیه شده از این نخ ها، اشتباه شود. قطر اسمی برابر با میانگین قطر می‌باشد که به نزدیکترین عدد صحیح گردشده است.