محصولات تقویت کننده-الیاف تقویت کننده پلاستیکها-رشته های بریده شده-تعیین چگالی توده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری چگالی غیر متراکم توده متشکل از رشته های بریده شده الیاف شیشه مورد مصرف در تقویت رزین‌های ترموپلاستیک می‌باشد. از روش آزمون بیان شده در این استاندارد می‌توان برای کنترل محصول یا کنترل کیفیت استفاده نمود.
یادآوری ۱- استفاده از این روش برای الیاف شیشه ای بریده شده مرطوب ، الیاف شیشه با طول بیش از ۸ میلی متر و رشته هایی که با جابجایی از ظرفی به ظرف دیگر متراکم بمانند ، سفارش نمی گردد .
یادآوری ۲- این روش برای اندازه گیری چگالی توده غير متراکم کاربرد دارد و روش اندازه گیری چگالی توده مواد متراکم متفاوت با این روش است.