پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش برای ارزیابی مقاومت در برابر مالش و خمش به صورت ترکیبی روی پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک می‌باشد، مالش با به کار گیری پایه فشارنده (روش A) یا به وسیله تماس بین سطوح آزمونه‌ها (روش B) ایجاد می‌گردد.
در تمامی مواردی که ممکن است پایه فشارنده به دلیل اثر سایندگی به آزمونه صدمه وارد کند ( در مورد مواد با سطح چسبناک و یا روکش‌های نازک مثل پلی اورتان بر روی سطوح زبر )، روش B ( بدون اعمال پایه فشارنده ) ترجیح داده می‌شود.
این آزمون ممکن است روی محصولات عرضه شده به بازار یا بعد از عملیات مقدماتی مانند خیس کردن با فرسودگی تسریع شده انجام گیرد.
یادآوری: نتایج به دست آمده از روش های A و B نباید با یکدیگر مقایسه شوند‌، زیرا هیچ ارتباطی بین این دو روش وجود ندارد.