پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری پایین ترین دمایی است که در آن هیچگونه شکست یا ترک خوردگی در روکش پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک، زمانی که تحت ضربه مشخصی قرار می‌گیرند، به وجود نیاید .
از پارچه های روکش شده با لاستیک با پلاستیک در مواردی که پارچه تحت خمش در دمای پایین با ضربه یا بدون آن قرار می‌گیرد استفاده می‌شود، از اطلاعات حاصل از این روش ممکن است برای پیش بینی رفتار این قبیل پارچه ها در دمای پایین صرفا در مواردی که شرایط تغییر شکل مشابه موارد ذکر شده در این روش باشد استفاده شود.