پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری وضعیت هم جوشی (در هم آمیختگی) روکش های پلی وینیل کلراید (PVC) و پخت روکش هایی از جنس لاستیک ولکانیده می باشد. این استاندارد در مورد انواع پارچه های روکش شده با لاستیک با پلاستیک کاربرد دارد و روش الف برای روکش هایی که بر پایه شبکه ها و یا کوپلیمرهای مشخصی از PVC می باشد، کاربرد ندارد.