پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقاومت پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک در برابر ترک زایی ازنی در شرایط ایستا می‌باشد.