پلاستیک ها- لوله های گرمانرم -برگشت طولی -روش و پارامترهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری برگشت طولی لوله‌های گرمانرم در محیط مایع یا هوا است. در حالت بروز اختلاف، محیط مایع گرم به عنوان مرجع به کار می‌رود.
این استاندارد برای تمام انواع لوله‌های گرمانرم، دارای دیواره‌های داخلی و بیرونی صاف با سطح مقطع ثابت، به کار رفته و برای لوله‌های گرمانرم با دیواره ساختمند ناصاف (طرح B) کاربرد ندارد.
پارامترهای مناسب برای مواد لوله و توصیه‌ها برای مقادیر حداکثر برگشت به عنوان تابعی از مواد لوله، در پیوست الف ارائه شده است.
یادآوری - اندازه گیری برگشت طولی برای لوله‌هایی با ضخامت بیشتر از ۱۶ میلی متر کاربرد ندارد.