پارچه های روکش شده با لاستیک و پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعيين روش ارزیابی مقاومت پارچه های روکش شده در برابر خراشیدگی یا کندگی روکش می‌باشد.
این استاندارد در مورد انواع پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک کاربرد دارد.