منسوجات ـ پارچه های حلقوی تاری , پودی از نخ یکسره پلی آمید معمولی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها، روش‌های آزمون، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری پارچه های حلقوی تاری و پودی از نخ یكسره پلی آمید معمولی (غیر استرچ) و استرچ مورد مصرف در صنایع حلقوی باف می‌باشد.