پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دو روش (روش ۱ و ۲) جهت ارزیابی مقاومت پارچه های روکش شده با پلاستیک یا لاستیک ولکانیزه شده در برابر مایعات می‌باشد. در این استاندارد ویژگی‌های معینی از کالا ، قبل و بعد از غوطه وری در مایع معینی اندازه گیری می‌شود.
این استاندارد برای پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک کاربرد دارد.
تفاوت‌های این دو روش به شرح زیر می‌باشد:
- در روش ۱ ، مایع اضافی آزمونه ها بعد از غوطه وری با پاک کردن گرفته می‌شود.
- در روش ۲، آزمونه ها در یک مایع فرارغوطه ور شده و سپس مایع اضافی با خشک کردن در آون گرفته می‌شود.