نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی با استفاده از اسید سولفوریک برای اندازه گیری درصد جرمی الیاف سلولزی (پس از جداسازی مواد غیر لیفی) در کالاهای نساجی تولید شده از مخلوط به شرح زیر است:
- الیاف سلولزی طبیعی و بشر ساخته مانند پنبه، کتان، کنف، رامی، ویسکوز، کوپرو، مدال، لایوسل؛ با
- پلی استر، پلی پروپیلن، الاستومر چنداستری، الاستوالفين و الياف دوجزئی پلی پروپیلن/ پلی آمید.