نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی جهت مشخص کردن درصد الیاف کلردار( بعد از جدا کردن مواد غير ليفي) با استفاده از کربن دی سولفید / استن، در کالاهای نساجی ساخته شده از الیاف دوتایی به شرح زیر می‌باشد:
الف - الیاف کلردار از نوع بعد کلرینه شده یا انواع دیگر و
یادآوری - منظور از الیاف کلردار، اليافی هستند که در حلال کربن دی سولفید/ استن حل می‌شوند.
ب- الیاف پشم، موی حیوانات، ابریشم، پنبه، ویسکوز، کوپرو، مدال، پلی آمید، پلی استر، اکریلیک و الیاف شیشه.
هنگامی که مخلوط دارای بیش از ٪۲۵ ابریشم یا پشم باشد بهتر است مطابق روش ارایه شده در استاندارد ملی ایران ۱-۹۶۶۶ : سال ۱۳۸۶ عمل کنید. هنگامی که مخلوط دارای بیش از ٪۲۵ پلی آمید باشد بهتر است مطابق روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران ۷- ۹۶۶۶ سال ۱۳۸۶ عمل کنید.