نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری درصد الیاف دی استات ( بعد از جدا سازی مواد غیر لیفی ) با استفاده از استیک اسید، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دو تایی الیاف دی استات (استات) با برخی الیاف کلردار با الیاف بعد کلرینه شده می‌باشد:
یادآوری - منظور از الیاف کلردار، اليافی هستند که استیک اسید روی آن اثری ندارد.