نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه‌گیری نیتروژن محتوى ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی )، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دوتایی الیاف جوت و الیاف حیوانی می‌باشد.
اجزای الیاف حیوانی می‌تواند شامل مويا الیاف پشم به تنهایی یا مخلوط هردو باشد. این استاندارد برای کالاهایی که مواد رنگزا یا مواد تکمیلی مصرفی در آن دارای نیتروژن باشد، کاربرد ندارد.
یادآوری - از آنجایی که روش آزمون در این استاندارد با اصول کلی در روش‌های عمومی بر پایه حلال انتخابی در استاندارد ملی ایران ۱-۹۶۶۶ : سال ۱۳۸۷ متفاوت است روش این استاندارد کاملا منحصر به فرد است.